Dragehode

Dragehode

Dragehode Dracocephalum ruyschiana vokser på tørrbakker på kalkrik grunn og har en sørøstlig utbredelse i Norge. Gjengroing og utbygging har ført til at det finnes stadig færre vokseplasser for arten. Dragehode er i tilbakegang i hele Europa.

I dag huser Norge og Sveits de fleste bestandene, og den er oppført som en sårbar art i den norske rødlista. Dragehode har status som norsk ansvarsart, det vil si at Norge har et spesielt ansvar for å bevare den. I 2011 ble planten vernet av Kongen i statsråd, og den har nå status som en prioritert art etter naturmangfoldloven. Det er laget en nasjonal handlingsplan for arten slik at den kan forvaltes på best mulig måte. Handlingsplanen omfatter også en liten bille, dragehodeglansbille, som bare lever på dragehode.

Botaniske hager tar vare på og bevarer truete plantearter gjennom å bygge opp genbanker av frø og levende individer.

På Osloryggen dyrkes i dag 30 individer av dragehode, som tidligere vokste på en kalkknaus på Fornebu. På grunn av veiutbygging skulle knausen ødelegges. Deler av den opprinnelige bestanden ble flyttet til et annet voksested på Fornebu, mens de resterende plantene altså tas vare på i Botanisk hage.

Publisert 9. apr. 2010 10:07 - Sist endret 11. juni 2020 09:44