Fisk i sjø og vann

Hvordan påvirker fiske og fangst naturlige bestander.

Åpent publikumsseminar.

 

Gratis adgang.

Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES), eller Senter for økologisk og evolusjonær syntese, er et av de nasjonale Sentre for fremragende forskning. CEES er et tverrfaglig miljø for populasjonsøkologer, evolusjonsbiologer, genetikere og statistikere, hvor de kan møtes og utnytte hverandres kunnskap. Forskere fra Biologisk institutt, Matematisk institutt og Institutt for informatikk deltar, med professor Nils Chr. Stenseth som senterleder.

Senter for økologisk og evolusjonær syntese: en introduksjon

Nils Chr. StensethNils Chr. Stenseth er professor i biologi og leder for Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES) ved Biologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Han er dessuten forskningssjef ved Havforskningsinstituttet og vise-preses ved Det norske vitenskapsakademiet. Stenseths forskningsinteresser favner svært bredt, dog med et hovedfokus på populasjonsbiologi, storskala mønstre i fordeling og effekter av klimavariasjon. Han arbeider med dyr på land så vel som i havet og ferskvann, fra smågnagere i Etiopia til torsk i Barentshavet.
 

Hvorfor blir fisken mindre? – hvordan fangst og fiske endrer bestandene

Geir OttersenFiskGeir Ottersen er seniorforsker ved Havforskningsinstituttet med permanent arbeidsplass på CEES. Han forsker hovedsakelig på sammenhenger mellom variasjon i klima og rekruttering, vekst og fordeling i havet hos våre viktigste fiskebestander som torsk og sild i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Ottersen bruker statistiske metoder anvendt på data samlet inn gjennom mange år med forskningstokt for å finne mønstre i svingningene i disse variablene. Han er dessuten sentral i arbeidet med å lage helhetlige forvaltningsplaner for Norskehavet og Nordsjøen.
 

2048: året vi tar den siste fisken? Fiske og fangst i Barentshavet og andre steder

Dag Ø. HjermannFiskDag Ø. Hjermann er forsker ved CEES, og arbeider med dynamikken i Barentshavets økosystem, dvs. hvordan de viktigste fiskeartene påvirker hverandre og blir påvirket av klima. Han arbeider også med mulige effekter av oljeulykker på fiskebestander.
 

La de store leve! Historier om gjedde, harr og aure

Asbjørn VøllestadGutt med fiskAsbjørn Vøllestad er professor i biologi ved CEES. Vøllestad er fiskebiolog, og har i løpet av sin karriere arbeidet med de fleste norske ferskvannsfisk. Han jobber mest med populasjonsbiologi, med fokus på hvorfor individer og bestander er så forskjellige som de er. Effektene av høsting og endringer i klima er viktige faktorer som studeres. For å undersøke dette brukes en rekke ulike metoder, for eksempel klassiske økologiske metoder, merking og gjenfangst, atferd, fysiologi og genetikk.

Publisert 10. mai 2019 15:47 - Sist endret 10. mai 2019 15:47