Norske, ville planter i fare

Omvisning og diskusjon om rødlisteartene og arbeidet med å bevare sjeldne plantearter. Ved universitetslektor Kristina Bjureke, NHM.

Dragehode.

Kampen mot problematiske introduserte arter er i full gang. Hagefolk, kommuner, Statens vegvesen, miljøvernforvaltningen, amatørbotanikere og fagbotanikere landet rundt arbeider med å fjerne uønskede plantearter som kjempebjørnekjeks, lupin og kjempespringfrø, arter som er med på Norsk Svarteliste.

 

Samtidig må vi arbeide for å bevare og sikre levedyktige bestander av truede og sjeldne plantearter. Vi har fått flere handlingsplaner som gjør rede for forekomster og trusler for disse artene. En ny revidert Norsk Rødliste er underveis i år.

I Botanisk hage har vi anlagt et nytt demonstrasjonsbed for å øke bevisstheten omkring problematiske og truede arter i Norge. Vi arbeider også med å bevare truede planter, dels som frø, dels som levende planter. Vi ønsker å spre informasjon om hvilke arter som er sjeldne og hvilke som kan være en trussel mot biologisk mangfold.

Denne kvelden blir temaet belyst, og vi kommer å bli kjent med mange av artene.

Ved universitetslektor Kristina Bjureke, NHM.

Publisert 7. des. 2009 17:33 - Sist endret 7. aug. 2020 10:48