Slåttekveld i Botanisk hage

Slåttemarkene er en av våre mest artsrike naturtyper. Se hvilke blomster som vokser på vår slåttemark og insektene som lever der, og bli med og slå enga.

Bilde av dame som slår med ljå

Gartner Vivian Nerli svinger ljåen på slåttemarken i Botanisk hage. Foto: Kristina Bjureke, NHM

Denne kvelden blir det både botanikk og instruksjon i bruk av ljå på vår slåttemark.  Slåtten vil skje under oppsyn av vår kyndige instruktør.  

Botaniker Kristina Bjureke gir en innføring i slåttemarksbotanikk og forteller hvordan du kan anlegge blomstereng i urbane strøk. Gartner Vivian Nerli leder slåtten og instruerer i slåtteteknikk.

Slåttemarker er arealer som blir regelmessig slått. De er ofte ryddet på overflaten, men ikke oppdyrket og tilsådd i seinere tid. De kjennetegnes også ved å være lite gjødslet. Hvordan slåttemarkene tradisjonelt har vært skjøttet, varierer etter hvor man er i landet.

De ulike slåttemarkene tilhører våre mest artsrike naturtyper og har stor betydning også for andre organismer enn planter. Rundt 70 prosent av våre dagsommerfugler er for eksempel knyttet til åpen eng­vegetasjon (særlig urterike slåttemark) og en rekke vade­fugler bruker strandenger (slått eller beitet) som hekke­områder og rasteplasser ved trekk. I tillegg har slåttemarker stor betydning for mange truede sopparter.

Slåttemarker kan ikke erstattes av beitemarker fordi de inneholder vegetasjonstyper og flere arter som ikke opprettholdes av beite. Sammenlignet med beitemarker har de høyest artsmangfold per kvadratmeter. Slåttemarker har også de største bestandene av flere truede engarter. 

Artsmangfoldet gjør at slåttemarkene fungerer som viktige ”levende genbanker”. Men i løpet av 1900-tallet forsvant de fleste slåttemarkene, slik at nå er blant våre mest truede naturtyper. 

Emneord: slåttemark, blomstereng, eng, ljå, kurs
Publisert 15. juli 2022 10:01 - Sist endret 27. juli 2022 14:39

Flere arrangementer

18. aug. 2022 16:0020:00, Ola Narr
21. aug. 2022 12:3013:30, Oppmøte i Urtehagen
28. aug. 2022 10:0017:00, Klimahuset på Naturhistorisk museum
16. sep. 2022 17:0020:00, Naturhistorisk museum
17. sep. 2022 13:0013:30, Naturhistorisk museum
17. sep. 2022 14:0014:30, Naturhistorisk museum
20. sep. 2022 12:3013:00, Klimahuset
25. sep. 2022 10:0017:00, Klimahuset på Naturhistorisk museum
22. okt. 2022 13:0013:30, Naturhistorisk museum
22. okt. 2022 14:0014:30, Naturhistorisk museum
30. okt. 2022 10:0017:00, Klimahuset på Naturhistorisk museum
1. nov. 2022 12:3013:00, Klimahuset
19. nov. 2022 13:0013:30, Naturhistorisk museum
19. nov. 2022 14:0014:30, Naturhistorisk museum
22. nov. 2022 12:3013:00, Klimahuset
27. nov. 2022 10:0017:00, Klimahuset på Naturhistorisk museum