Styret ved Naturhistorisk museum

Museumsstyret er museets øverste organ. Museumsstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter, regler og vedtak fattet av universitetsstyret.

Museumsstyret har ni medlemmer: tre eksterne medlemmer, to representanter for de vitenskapelig ansatte, to for de teknisk/administrativt ansatte, og to studentrepresentanter.

Studentrepresentantene velges for ett år av gangen, de øvrige for fire år.

Se forøvrig UiOs reglement for universitetsmuseene


Kristin Halvorsen

Ekstern
(Foto: Rune Kongsro/
regjeringen.no)

Ivar Myklebust

Direktør
Artsdatabanken
Ekstern
(Foto: Artsdatabanken)
Einar Uggerud
Einar Uggerud
Professor
Kjemisk institutt, UiO
Ekstern

Charlotte Sletten Bjorå
Førsteamanuensis, NHM

Arild Johnsen
Professor, NHM

Hanne Lene Skjeklesæther

Seniorkonsulent
Siri Rui
Overingeniør, NHM
(fungerer for Eirik Rindal)

Tina Alvær

Studentrepresentant

Ådne Hindenes
Studentrepresentant

Vararepresentanter

Eksterne
1. vara Berit Forbord Moen
2. vara Eva Halland

UiO representant
1. vara Trond Schumacher
2. vara Wolfram Michael Kürschner

Tilsattrepresentanter – vitenskapelig
1. vara Hans Arne Nakrem
2. vara Anneleen Kool

Tilsattrepresentanter – teknisk/adm.
1. vara Siri Rui (fungerende fast representant ut 2015)
2. vara Lars Erik Johannessen

Studentrepresentanter (vara):
Brit Karin Vike
Henrik Sveinsson

Museumsdirektøren

Museumsdirektøren er museets øverste leder og leder museets samlede faglige og administrative virksomhet innenfor rammer satt av museumsstyret og universitetsstyret, og gjennom instrukser fra rektor og universitetsdirektør.

Museumsdirektøren har overordnet ansvar og myndighet med hensyn til alle oppgaver som ikke eksplisitt er tillagt museumsstyret eller et annet organ, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker.

Se forøvrig UiOs reglement for universitetsmuseene

Arne Bjørlykke
Tone Lindheim
Museumsdirektør
Publisert 11. feb. 2009 15:12 - Sist endret 11. jan. 2016 11:53