De zoologiske samlingene

Samlingene i zoologi omfatter mer enn 2 millioner objekter, men det er bare en meget liten del av disse som er utstilt. Det meste er oppbevart i de vitenskapelige samlingene som omfatter typemateriale, beleggsmateriale fra systematisk forskning, referansemateriale fra økologisk forskning, og annet biologisk dokumentasjonsmateriale. Mange av objektene i disse samlingene er av uvurderlig verdi - ikke bare for vårt museum, men for den internasjonale forskning i systematikk og dyregeografi.

Av samlingenes mest verdifulle materiale er et betydelig antall typeeksemplarer fra inn- og utland. Typemateriale er unikt grunnlagsmateriale for beskrivelse av arter, og har tilkommet museet gjennom museets egen forskning, gjennom innsamlinger og ekspedisjoner, og som gaver.

Tilsammen er de vitenskapelige samlingene en forutsetning for opprettholdelsen av forskningsdisiplinene taksonomi, systematikk og dyregeografi. Materialet gir også grunnlag for studier av langsiktige naturhistoriske forandringsprosesser, naturlige og menneskeskapte. Man kan ofte ikke på forhånd si hvilken betydning samlingene vil få i denne sammenheng, men det finnes utallige eksempler på at museumsmateriale har gitt verdifull kunnskap om endringer i naturen som man ellers vanskelig eller overhode ikke har kunnet skaffe seg innsikt i.

De fleste objektene i den vitenskapelige samlingen er ordnet systematisk, dyregruppe for dyregruppe. Av praktiske grunner er de systematiske samlingene ofte delt i en norsk og en utenlandsk del. I tillegg inneholder samlingene en del materiale som ikke er artsbestemt, eller bare bestemt til et visst nivå. Slikt materiale skriver seg ofte fra større prosjektinnsamlinger. De kan allikevel være av stor vitenskapelig verdi.

I zoologi er objektene organisert i 8 ulike samlinger, hver med én eller flere konservatorer:

Publisert 19. jan. 2009 07:47 - Sist endret 21. nov. 2011 13:46