English version of this page

Nagoya-protokollen og ABS

NHM er forpliktet til å følge internasjonale regler for forvaltning av genetiske ressurser gjennom konvensjonen om biologisk mangfold og Nagoya-protokollen.

Konvensjonen om biologisk mangfold

Konvensjonen om biologisk mangfold (Convention on Biological Diversity, CBD) ble vedtatt på FN-konferansen om miljø og utvikling (Earth Summit) i Rio de Janeiro i juni 1992, og ratifisert av Norge i 1993. Konvensjonen har som mål å bevare jordas biologiske mangfold ved å sikre bærekraftig bruk og rettferdig fordeling av biologiske ressurser.

Nagoya-protokollen

På partsmøtet for konvensjonen i Nagoya den 29. oktober 2010 ble Nagoya-protokollen vedtatt. Norge ratifiserte denne 11. mai 2011.

Nagoya-protokollen omhandler tilgang til genetiske ressurser og rettferdig deling av gevinster knyttet til utnyttelsen av slike ressurser (Access and Benefit Sharing, ABS). Protokollen trådte i kraft 12. oktober 2014, 90 dager etter at det femtiende landet hadde ratifisert avtalen. Per i dag (22. januar 2016) har 70 land ratifisert protokollen.

NHM er medlem i CETAF (Consortium of European Taxonomic Facilities), og følger retningslinjene i CETAFs Code of Conduct on Access and Benefit-sharing.

Hvem må være oppmerksom på retningslinjene?

Det er den enkelte forskers eget ansvar å følge ABS og annet relevant regelverk.

Du må være oppmerksom på ABS og Nagoya-protokollen hvis du har planer om å

  • samle inn genetisk materiale fra utlandet
  • samle inn tilhørende tradisjonell kunnskap fra utlandet
  • har utenlandske samarbeidspartnere som ønsker å samle inn genetisk materiale fra Norge

Merk at Nagoya-protokollen også gjelder lån/utlån av genetiske ressurser.

Genetisk materiale blir av CBD definert som "alt materiell av plante-, animalsk, mikrobielt eller annet opphav som inneholder funksjonelt arvemateriale". Genetiske ressurser  defineres videre som "genetisk materiale av faktisk eller potensiell verdi".

Start tidsnok

Vi anbefaler også å lese gjennom NHMs wiki-side om ABS som en del av forberedelsene av innsamlingsarbeidet. Vær oppmerksom på at prosessen med å fremskaffe alle nødvendige tillatelser og annen dokumentasjon kan ta flere måneder, så sørg for å starte tidsnok!

Publisert 9. feb. 2016 08:06 - Sist endret 20. des. 2016 08:33