print logo

Einerlavspinner

Setema cereola (Hübner, 1803)

Einerlavspinner (Setema cereola) (Foto: © Leif Aarvik)

Kjennetegn

Vingespenn hos hannen er 25-31 mm, hos hunnen 18-21 mm. Framvingen er gul; imidlertid skinner undersidens grå farge gjennom på oversiden. Bakvingen er blekere gul. Undersiden av framvingen er grå bortsett fra en gul stripe langs framkant og ytterkant. Bakvingeundersiden er gul med en grå lengdestripe nær framkanten. Kroppen er gråsvart bortsett fra gult hode, halskrage (patagia), skuldre (tegulae) og bakkroppsspiss. Einerlavspinneren skiller seg fra bøkelavspinneren (Eilema sororcula) ved å ha mindre gult på kroppen og ved den grå lengdestripen på bakvingeundersiden.

Forekomst i Norge

Lokal og sjelden i indre deler av Sørlandet og Østlandet. Den går opp i øvre del av barskogsonen. Arten er kjent for å være ustabil i sin forekomst: Den kan dukke opp i et område for så å forsvinne igjen etter noen år.

Totalutbredelse

Nord-Europa, Baltikum og østover til det sentrale Russland. Alpene.

Biotop

Gammel lavrik bar- eller blandingsskog. Fra Sverige rapporteres også arten fra skogkledde torvmyrer på morene (Eliasson 1997).

Biologi

Larven overvintrer som ung. Fra midten av mai til begynnelsen av juni ernærer den seg av lav på trær eller steiner. Sommerfuglen flyr i juli og begynnelsen av august. W.M. Schøyens (1886) observasjoner av arten fra Bøverdalen i 1885 tyder på at arten kan leve på einerlav (Cetraria juniperina). Dette er forøvrig den eneste gangen arten er observert i antall i Norge:

"….jeg …de sidste Dage af Juli og Begyndelsen af August fandt den i Mængde ved Röisheim i Bæverdalen, den nordlige Indgang til det bekjendte vilde Fjeldkomplex "Jotunheimen". Stedet for dens Forekomst her var en udelukkende med Ener og Furubuske bevoxet Strækning lige ved Siden af Stationen. Mod Aftenen sværmede der her Hanner i Mængde, dels friske og dels mer eller mindre stærkt flöine. Tillige fandtes de siddende paa Juniperus-Buskene, der samtlige var besatte med Cetraria juniperina i större og mindre Udstrækning. Paa disse Buske toges ogsaa enkelte Hunner, der omkring sig havde samlet et större Antal Hanner, hvorved deres Tilstedeværelse röbedes allerede paa Afstand."

Trusler

På den norske rødlista er einerlavspinneren plassert i kategorien R, sjelden. Det er ingen indikasjon på at arten har gått tilbake hos oss, men hogst av gammel skog er en trussel der arten forekommer.

Litteratur

Schøyen, W.M. 1886. Om de tidligere Udviklingsstadier af Lithosia cereola Hb. Entomologisk Tidskrift 7: 189-190.

Eliasson, C.U. 1997. Eilema cereola (Hübner, 1803). Vaxgul lavspinnare. Faktablad. Sveriges artdatabank.

 

Einerlavspinner (Setema cereola), underside.
(Foto © Leif Aarvik)
Publisert 14. mai. 2009 12:32 - Sist endret 6. sep. 2011 10:04